W dniu  25 maja 2018r. weszły  w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dochowujemy  szczególnej staranności  przy przetwarzaniu danych osobowych,  działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych naszej kancelarii.  O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

Administrator danych osobowych

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Kamińska, Woźniak, Złotkiewicz spółka jawna (zwana dalej Kancelarią)  z siedzibą w Lublinie (20-631)  przy ul. Pana Balcera 6B lok. 7  jest administratorem danych osobowych  swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz osób, które przekazały  swoje dane za pośrednictwem  formularza na stronie internetowej  lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

Podmiot przetwarzający dane osobowe

Kancelaria   przetwarza  także dane osobowe powierzone przez innych administratorów, w szczególności wtedy, gdy wymaga tego specyfika świadczonych przez Kancelarię usług. W takim przypadku  Kancelaria  występuje   jako procesor  danych osobowych i przetwarza dane osobowe zgodnie z zaleceniami  właściwego administratora danych,  w sposób przez niego określony.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Kancelaria  przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO);
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO);
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii  (art. 6 ust. 1c RODO);
  4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
  5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO);
  6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię  lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

Przetwarzanie danych przekazanych Kancelarii za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) , b),  c) lub  f)  RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu w jakim zostały udostępnione.

Dane przetwarzane  na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane przetwarzane  w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP/PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane wynikające ze specyfiki konkretnej umowy i wykorzystywane są w celu realizacji tej umowy.  

Dane osób, za pomocą których  nasi  kontrahenci wykonują umowy zawarte z  Kancelarią  przetwarzane są w oparciu o  art. 6 ust. 1f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są w celu realizacji umowy.

Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów, w szczególności  w celu wykonania świadczonych przez Kancelarię usług, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1c lub  1 f RODO i obejmują między innymi: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr PESEL oraz inne dane niezbędne do realizacji świadczeń w zależności od jego rodzaju . Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zleconej usługi.

Obowiązek podawania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do  zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych z tym związanych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach  marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji mailowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, na potrzeby którego  dane osobowe zostały zgromadzone.

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania innego rodzaju umowy, przechowywane są do czasu  przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych lub pracowniczych.

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych, bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez innych administratorów przechowywane będą przez okres wskazany przez właściwego administratora danych osobowych. 

Dane osobowe przetwarzane do  celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię   lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO) przechowywane będą przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak  również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być  udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione wówczas, gdy wymaga tego realizacja umowy łączącej strony albo w celu realizacji obowiązków administratora danych osobowych bądź w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię.   

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich,  Kancelaria  działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez administratora danych osobowych.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych:  podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Kancelarii,  podwykonawcy  Kancelarii, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty prowadzące szkolenia, firmy kurierskie,  inne podmioty współpracujące z Kancelarią, jak również instytucje upoważnione z mocy prawa (Urząd Skarbowy, Sąd,  ZUS) .

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do  przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły lub do przewidywania zachowań i preferencji. 

Dane kontaktowe:

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

– korespondencyjnie na adres siedziby spółki,

– telefonicznie pod numerem  +48 81 4431333

– za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail : biuro@kancelaria.lublin.pl