Dopuszczenie się czynu zabronionego wiąże się z koniecznością odpowiedzenia za niego przed organami sprawiedliwości i poniesienia adekwatnych konsekwencji. Definiowaniem tychże czynów oraz określaniem sankcji za popełnienie danego wykroczenia zajmuje się prawo karne, które ze względu na kryterium przedmiotu dzielimy na procesowe, materialne i wykonawcze. Podstawowym źródłem przepisów obowiązujących w naszym kraju jest kodeks karny, a także inne akty normatywne, w tym Konstytucja RP oraz międzynarodowe umowy, jak na przykład Konwencja Europejska.

Funkcje prawa karnego

  • Istnienie obowiązujących w Polsce przepisów prawa karnego związane jest ze spełnianiem kilku funkcji.
  • Funkcja sprawiedliwości – wyrok powinien wzbudzić w osobie poszkodowanej, jak i w społeczeństwie poczucie sprawiedliwości – winny odpowiedział za swoje czyny.
  • Funkcja ochronna – jej zadaniem jest chronienie interesów, dóbr i wartości, a także poszczególnych osób i podmiotów ujętych w określonych ustawach.
  • Funkcja gwarancyjna – zapewnia, że osoba, która nie dopuściła się czynu zabronionego, nie zostanie niesłusznie pociągnięta do odpowiedzialności przez wyznaczone do tego organy.
  • Funkcja kompensacyjna – wiąże się z próbą naprawienia szkody wyrządzonej osobie poszkodowanej przez sprawcę przestępstwa.
  • Funkcja prewencyjna – związana jest ze świadomością istnienia określonych konsekwencji popełnienia danego czynu zabronionego. Znajomość takich sankcji ma na celu powstrzymanie zarówno potencjalnego sprawcy, jak i ogółu społeczeństwa od popełniania przestępstw.

Prawo karne – Lublin

Zespół adwokatów i radców z naszej kancelarii zajmuje się udzielaniem porad z zakresu prawa karnego (w tym gospodarczego). Świadczymy pomoc zarówno osobom poszkodowanym, jak i oskarżonym. Spotkania odbywają się w naszej siedzibie przy ulicy Pana Balcera 6B w Lublinie, ale istnieje również możliwość umówienia się na konsultacje w innym miejscu, na przykład w siedzibie firmy. Dane kontaktowe znajdą Państwo u dołu strony lub w zakładce “Kontakt”.