Prawo rodzinne

Często niedoceniana dziedzina, która stanowi jeden z filarów naszej działalności. Wynika to z faktu, że szeroko rozumiane prawo rodzinne i opiekuńcze dotyczy najważniejszej dla każdego człowieka sfery tj. życia prywatnego. W postępowaniach sądowych zapadają decyzje w kwestiach fundamentalnych – zarówno opieki nad dziećmi i zapewnienia im godnego życia, jak również skomplikowanych relacji między ludźmi dorosłymi.

W KRPiA przykładamy dużą wagę do tego, aby pomoc w tej dziedzinie dawała poczucie bezpieczeństwa, swoistej „opieki”, połączonej z wiedzą, a przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem. Ze względu na charakter spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego skupiamy się na zachowaniu wypracowanych przez naszą kancelarię standardów obsługi Klienta, starając się realizować ją z wyczuciem i zrozumieniem dla emocji odczuwanych w związku z daną sytuacją. Poza tym, jak w każdym innym przypadku, obowiązuje nas tajemnica zawodowa obejmująca wszelkie otrzymane od Klienta informacje już w trakcie pierwszej rozmowy.

Prawo rodzinne i opiekuńcze w KRPiA

W ramach działalności naszej kancelarii zajmujemy się udzielaniem porad oraz prowadzeniem każdego rodzaju spraw regulowanych przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego. Zajmujemy się przy tym zarówno reprezentowaniem przed sądem oraz ochroną interesów powoda/powódki, jak również pozwanego/pozwanej.

Zespół naszych adwokatów oraz radców zapewnia Klientom wsparcie w takich spawach, jak m.in.:
– separacja i rozwód (zarówno za porozumieniem stron, jak i z orzeczeniem o winie jednego z małżonków);
– intercyzy oraz zniesienie współwłasności majątkowej;
– podział majątku i rozliczenie nakładów;
– przyznanie i ustalenie wysokości alimentów na małoletnie dzieci bądź byłego małżonka;
– uregulowanie kontaktu z małoletnimi dziećmi;
– ustalenie, ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej;
– przysposobienie lub jego rozwiązanie;
– częściowe i całkowite ubezwłasnowolnienie oraz jego uchylenie;
– ustanowienie rodziny zastępczej.

Usługi świadczone przez zespół KRPiA w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Tworzący naszą kancelarię adwokaci oraz radcowie w ramach obsługi spraw regulowanych przez prawo rodzinne i opiekuńcze świadczą Klientom pomoc udzielając porad, a także wykonując inne czynności stosowne dla danego etapu postępowania. Zajmujemy się przygotowywaniem niezbędnych pozwów oraz innych dokumentów i pism procesowych, wspieramy Klientów w kompletowaniu dowodów, a także reprezentujemy ich przed sądami wszystkich instancji oraz pozostałymi instytucjami. Możemy brać ponadto udział w mediacjach oraz negocjacjach między stronami sporu.