Własność Intelektualna

Zarówno nieuprawniony dostęp, jak i niedozwolony użytek utworów, nowoczesnych technologii czy też znaków towarowych może przynieść ich twórcom bądź przedsiębiorstwom, których są własnością, szereg szkód finansowych, jak i wizerunkowych. Szczególnie jeśli dany utwór, technologia bądź znak towarowy stanowią jeden z głównych składników ich majątku. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na ich ochronę prawną i niezwłocznie podejmować stosowne działania, jeśli doszło do naruszenia praw własności intelektualnej – podszywania się pod markę, podrabiania produktów, nielegalnego importu, nieuprawnionego korzystania z utworów czy też innych działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji.

Ochrona własności intelektualnej klientów w KRPiA

W ramach tej części działalności kancelarii KRPiA nasz zespół zajmuje się szeroko pojętą ochroną utworów, produktów oraz znaków towarowych należących do naszych Klientów, a także ich praw jako twórców. Głównym przedmiotem naszych działań w tym zakresie jest ochrona takich dóbr niematerialnych, jak np.:

  • programy komputerowe,
  • materiały reklamowe,
  • utwory: muzyczne, fonograficzne, audiowizualne, plastyczne etc.

Obsługując naszych Klientów w zakresie prawa własności intelektualnej świadczymy pomoc m.in. agencjom reklamowym, firmom z branży medialnej oraz IT, a także różnego rodzaju twórcom oraz artystom-wykonawcom.

Usługi z zakresu prawa własności intelektualnej w KRPiA

Obsługa klientów indywidualnych oraz firm z zakresu ochrony własności intelektualnej świadczona przez zespół naszej kancelarii obejmuje przede wszystkim:

  • sporządzanie umów oraz opinii związanych z przeniesieniem praw autorskich oraz pokrewnych, a także udzielania zgody na wykorzystywanie utworów na zasadach licencji;
  • prowadzenie spraw sądowych i reprezentowanie klienta w przypadku, gdy doszło do niedozwolonego użytku czy też innych czynów nieuczciwej konkurencji.

Naszym celem jest zabezpieczenie interesów klienta, a także przeprowadzanie działań skutkujących usunięciem ewentualnych naruszeń należących do niego dóbr bądź uzyskaniem zadośćuczynienia.